حریم خصوصی در  مالکیت و استفاده از کلان داده در قوانین ملی کشورها و معاهدات بین المللی

حریم خصوصی در مالکیت و استفاده از کلان داده در قوانین ملی کشورها و معاهدات بین المللی

یادداشتی از دکتر محبوبه حضرت پور
دانش آموختۀ حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی

صنعت بازی های رایانه ای از دریچه علم حقوق

صنعت بازی های رایانه ای از دریچۀ علم حقوق

یادداشتی از آقای علیرضا رنجبر
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مسئولیت مدنی رسانه ها در قبال هتک حرمت اشخاص در چارچوب نظام حقوقی ایران

یادداشت حقوق ارتباطات و رسانه - مسئولیت مدنی رسانه ها در قبال هتک حرمت اشخاص در چارچوب نظام حقوقی ایران

یادداشتی از خدایار سعیدوزیری
کارشناس ارشد حقوق ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبایی(ره) و روزنامه نگار