آخرین خبرها

جشنواره ملی آثار و تألیفات حقوقی بین المللی _ بهمن ۱۴۰۱
رویداد

جشنواره ملی آثار و تألیفات حقوقی بین المللی - بهمن ۱۴۰۱

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری نخستین «جشنواره ملّی آثار و تألیفات حقوقی بین المللی» را برگزار می نماید. محورهای این رویداد با تأکید بر مسائل ایران در حقوق بین الملل، حل و فصل اختلافات بین المللی و داوری در حیطه های مختلف حقوقی بین المللی است.

وبینار علمی تخصصی «آشنایی با روش تحقیق در منابع اطلاعات علمی حقوقی» _ آذر ۱۴۰۱
رویداد

وبینار علمی تخصصی «آشنایی با روش تحقیق در منابع اطلاعات علمی حقوقی» - آذر ۱۴۰۱

مؤسسۀ مطالعات حقوق انرژی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران وبینار علمی تخصصی «آشنایی با روش تحقیق در منابع اطلاعات علمی حقوقی» را برگزار می نماید.

نشست علمی تخصصی «بررسی ابعاد حقوقی طرح سازمان ملی مهاجرت» _ آذر ۱۴۰۱
رویداد

نشست علمی تخصصی «بررسی ابعاد حقوقی طرح سازمان ملی مهاجرت» - آذر ۱۴۰۱

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با همکاری شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی نشست علمی تخصصی «بررسی ابعاد حقوقی طرح سازمان ملی مهاجرت» را برگزار می نماید.

همایش «ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد» _ آذر ۱۴۰۱
رویداد

همایش «ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد» - آذر ۱۴۰۱

سازمان بازرسی کل کشور با مشارکت مراکز علمی، دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی هم زمان با روز جهانی مبارزه با فساد، همایش «ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد» را برگزار می نماید.

فراخوان مقاله برای فصلنامه پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری _ ۱۴۰۱
فراخوان مقاله

فراخوان مقاله برای فصلنامه پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری - ۱۴۰۱

از استادان، پژوهشگران و نویسندگان محترم دعوت می شود مقاله های خود را در سه قالب «مقالۀ پژوهشی»، «نقد رأی» و «نقد کتاب» برای فصلنامه پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری ارسال نمایند.

فراخوان مقاله به زبان انگلیسی برای مجله حقوقی بین المللی _ ۱۴۰۱
فراخوان مقاله

فراخوان مقاله به زبان انگلیسی برای مجله حقوقی بین المللی - ۱۴۰۱

مجلۀ حقوقی بین المللی از استادان و پژوهشگران حقوق بین الملل دعوت به عمل می آورد تا مقاله های انگلیسی خود را برای انتشار در این فصلنامه ارسال نمایند.

نشست تخصصی «جنگ افزارهای بیولوژیک از نگرگاه حقوق بین الملل» _ شهریور ۱۴۰۱
رویداد

نشست تخصصی «جنگ افزارهای بیولوژیک از نگرگاه حقوق بین الملل» - شهریور ۱۴۰۱

موزۀ صلح تهران و دبیرخانۀ کمیتۀ ملی حقوق بشردوستانه، نشست تخصصی «جنگ افزارهای بیولوژیک از نگرگاه حقوق بین الملل» را با حضور حقوقدانان، استادان و کارشناسان برجستۀ رشته های مرتبط برگزار می کنند.

فراخوان مجله تحقیقات حقوقی برای مقاله علمی پژوهشی در حوزه حقوق و فناوری – شهریور ۱۴۰۱
فراخوان مقاله

فراخوان مجله تحقیقات حقوقی برای مقاله علمی پژوهشی در حوزه حقوق و فناوری – شهریور ۱۴۰۱

مرکز نوآوری دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی با همکاری مجلۀ تحقیقات حقوقی از کلیۀ استادان، دانشجویان، پژوهشگران و حقوق دانان دعوت می نماید تا با مشارکت در این فراخوان، مقاله های خود در حوزۀ میان رشته ایِ «حقوق و فناوری» را جهت داوری و انتشار در ویژه نامۀ اختصاصی «حقوق و فناوری» مجلۀ تحقیقات حقوقی، طبق شیوه نامۀ نگارش مقاله در سامانۀ این مجله بارگذاری نمایند.

کارگاه «مهارت افزایی و اشتغال جوانان» _ تیر ۱۴۰۱
رویداد

کارگاه «مهارت افزایی و اشتغال جوانان» - تیر ۱۴۰۱

کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی کارگاه «مهارت افزایی و اشتغال جوانان» برگزار می نماید.

نشست علمی «ابعاد شکلی و ماهوی ابطال آرای داوری» _ تیر ۱۴۰۱
رویداد

نشست علمی «ابعاد شکلی و ماهوی ابطال آرای داوری» - تیر ۱۴۰۱

انجمن داوران جوان اتاق بازرگانی بین المللی با همکاری کمیتۀ ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، نشست علمی «ابعاد شکلی و ماهوی ابطال آرای داوری» را برگزار می نماید.