ناکارآمدی سازوکار حل و فصل اختلافات در برجام و مدل پیشنهادی برای جایگزینی با آن

ناکارآمدی سازوکار حل و فصل اختلافات در برجام و مدل پیشنهادی برای جایگزینی با آن

یادداشتی از علیرضا رنجبر
دانشجوی مقطع دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

تأثیر حمایت اجتماعی بر جلوگیری از به تاراج رفتن کودکی کودکان در پرتو تعهدات بین المللی دولت ها

تأثیر حمایت اجتماعی بر جلوگیری از به تاراج رفتن کودکی کودکان در پرتو تعهدات بین المللی دولت ها

یادداشتی از زهرا قادری خوراسگانی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی و دانش آموخته کارشناسی حقوق دانشگاه تهران
و کیان بیگلربیگی
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران و دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

رویارویی با ژنوسید ایزدیان از سوی داعش به منزلۀ سنگ محک عدالت بین المللی

رویارویی با ژنوسید ایزدیان از سوی داعش به منزلۀ سنگ محک عدالت بین المللی

یادداشتی از آقای موسی کرمی
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه قم و پژوهشگر نظام بین المللیِ حمایت از اقلیت ها

بررسی حقوقی _ ادبی معادل فارسی انتخاب شده برای پرونده Certain Iranian Assets

بررسی حقوقی - ادبی معادل فارسی انتخاب شده برای پرونده Certain Iranian Assets

یادداشتی از مرتضی پروانه شمامی
دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشتۀ حقوق بین الملل عمومی دانشگاه قم و
دانش آموخته کارشناسی ارشد رشتۀ زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

بررسی تطبیقی حقوق قابل اعمال در اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری

بررسی تطبیقی حقوق قابل اعمال در اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری

یادداشتی از سنا عزیززاده
کارشناس ارشد حقوق بین الملل و وکیل دادگستری

تولید و تفسیر «پدیده ها» در حقوق بین الملل: تلاقی دانش های زبان شناسی و حقوق بین الملل

تولید و تفسیر «پدیده ها» در حقوق بین الملل: تلاقی دانش های زبان شناسی و حقوق بین الملل

یادداشتی از سید محمد حسین میرزاده
دانش آموختۀ دکتری تخصصی حقوق بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم و پژوهشگر در حوزۀ مطالعات بینا رشته ای زبان و حقوق

امکان سنجی طرح شکایت دولت ایران از دولت میانمار در دیوان بین المللی دادگستری به اتهام نسل کشی مسلمانان
تفسیر مضیّق دیوان بین المللی کیفری از موافقتنامه های منعقده بر اساس ماده ۹۸(۲) اساسنامه

تفسیر مضیّق دیوان بین المللی کیفری از موافقتنامه های منعقده بر اساس ماده ۹۸(۲) اساسنامه

تفسیر مضیّق دیوان بین المللی کیفری از موافقتنامه های منعقده بر اساس ماده ۹۸(۲) اساسنامه
یادداشتی از دکتر وحید بذار
دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

نقد دیدگاه اسرائیل در استناد به حق دفاع مشروع در چارچوب حقوق بین الملل

نقد دیدگاه اسرائیل در استناد به حق دفاع مشروع در چارچوب حقوق بین الملل

نقد دیدگاه اسرائیل در استناد به حق دفاع مشروع در چارچوب حقوق بین الملل
یادداشتی از مجید افراز
دانش آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

مبانی حقوقی ممنوعیت استفاده از سلاح های کشتار جمعی در پرتو آیات قرآن و سنت

مبانی حقوقی ممنوعیت استفاده از سلاح های کشتار جمعی در پرتو آیات قرآن و سنت

مبانی حقوقی ممنوعیت استفاده از سلاح های کشتار جمعی در پرتو آیات قرآن و سنت
یادداشتی از علیرضا رحیمی
کارشناس ارشد حقوق بین الملل

نقش نظرات قضات دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل

نقش نظرات قضات دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل

نقش نظرات قضات دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل
یادداشتی از لادن حریریان
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل

موانع اخراج یا استرداد تروریست ها: بررسی محتوای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

موانع اخراج یا استرداد تروریست ها: بررسی محتوای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

یادداشتی از آقای مرتضی قهرمانی منامن
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل

امکان سنجی اعمال عدالت ترمیمی در جرائم تروریستی

یادداشت حقوق بین الملل - امکان سنجی اعمال عدالت ترمیمی در جرائم تروریستی

یادداشتی از آقای مرتضی قهرمانی منامن
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل

نقش زبان شناسی و پراگماتیک در تفسیر اسناد و متون حقوقی بین المللی

یادداشت حقوق بین الملل - نقش زبان شناسی و پراگماتیک در تفسیر اسناد و متون حقوقی بین المللی

یادداشتی از دکتر سید محمد حسین میرزاده
کاندیدای دکترای تخصصی حقوق بین الملل عمومی، دکترای تخصصی مطالعات زبان (زبان های اسپانیایی، پرتغالی و انگلیسی) و عضو انجمن بین المللی مطالعات زبان ایبری

مسئولیت دولت در جبران خسارت به قربانیان تروریسم

یادداشت حقوق بین الملل - مسئولیت دولت در جبران خسارت به قربانیان تروریسم

یادداشتی از آقای مرتضی قهرمانی منامن
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل

مسئولیت سازمان ملل متحد در حمایت از قربانیان تروریسم

یادداشت حقوق بین الملل - مسئولیت سازمان ملل متحد در حمایت از قربانیان تروریسم

یادداشتی از آقای مرتضی قهرمانی منامن
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل

ضرورت واژه گزینی صحیح در توافقات بین المللی با تأکید بر برخی ابهامات واژه شناختی توافق نامه برجام

یادداشت حقوق بین الملل - ضرورت واژه گزینی صحیح در توافقات بین المللی با تأکید بر برخی ابهامات واژه شناختی توافق نامه برجام

یادداشتی از آقای سید محمد حسین میرزاده
کاندیدای دکترای تخصصی حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم؛ و
عضو انجمن بین المللی تحقیقات ترجمه کتبی و شفاهی ایبری (AIETI)

واکاوی حقوقی رفتار امریکا و متحدانش در قبال حمله موشکی به سوریه

یادداشت حقوق بین الملل - واکاوی حقوقی رفتار امریکا و متحدانش در قبال حمله موشکی به سوریه

یادداشتی از آقای جعفر توانا
کارشناس ارشد حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه پیام نور

بررسی و تحلیل مسئولیت کیفری دولت میانمار در رابطه با کشتار مسلمانان در پرتو حقوق بین الملل
گستره رفع تحریم های مندرج در برجام در اندیشه نامزدهای ریاست جمهوری ۱۳۹۶

گستره رفع تحریم های مندرج در برجام در اندیشه نامزدهای ریاست جمهوری ۱۳۹۶

یادداشتی از آقای علیرضا رنجبر
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
ویژه اظهار نظر نامزدهای ریاست جمهوری در مناظره های تلویزیونی پیرامون برجام و آثار آن

جنگ حقوقی میان ایران و امریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ: خوب، بد و بدتر

یادداشت حقوق بین الملل - جنگ حقوقی میان ایران و امریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ: خوب، بد و بدتر

یادداشتی از آقای علیرضا رنجبر
کارشناس ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
ویژه آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ در ایالات متحد امریکا

سازکارهای طرح مسئولیت بین المللی علیه عربستان سعودی در فاجعه منا

یادداشت حقوق بین الملل - سازکارهای طرح مسئولیت بین المللی علیه عربستان سعودی در فاجعه منا

یادداشتی از دکتر سید یاسر ضیایی
استادیار حقوق بین الملل دانشگاه قم
به مناسبت اولین سالگرد فاجعه منا

ظرفیت های حقوقی بین المللی مدیریت حج

یادداشت حقوق بین الملل - ظرفیت های حقوقی بین المللی مدیریت حج

یادداشتی از دکتر سید یاسر ضیایی
استادیار حقوق بین الملل دانشگاه قم
به مناسبت اولین سالگرد فاجعه منا

چرا بایستی در مسابقات موت کورت شرکت کنیم؟

چرا بایستی در مسابقات موت کورت شرکت کنیم؟

یادداشتی از آقای اسماعیل محمدی - دانشجوی غیر حقوقی شرکت کننده در پنجمین دوره مسابقات موت کورت؛ و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور مرکز واحد تهران جنوب