نقد و بررسی کتاب: حقوق بین الملل دریاها با نگاهی به مسائل ایران ترجمه و تألیف دکتر علیرضا ابراهیم گل و دکتر حسن خسرو شاهی

نقد و بررسی کتاب: حقوق بین الملل دریاها با نگاهی به مسائل ایران ترجمه و تألیف دکتر علیرضا ابراهیم گل و دکتر حسن خسرو شاهی

نقد و بررسی کتاب: حقوق بین الملل دریاها با نگاهی به مسائل ایران
ترجمه و تألیف: علیرضا ابراهیم گل و حسن خسرو شاهی (ملکم شاو)
ناشر: انتشارات خرسندی
نوبت / سال چاپ: چاپ اول / ۱۳۹۴
قیمت (تومان): ۴۸,۰۰۰ تومان

نقد و بررسی کتاب: در خانه اگر کس است تألیف دکتر محمد علی موحد

نقد و بررسی کتاب: در خانه اگر کس است تألیف دکتر محمد علی موحد

نقد و بررسی کتاب: در خانه اگر کس است
تألیف: دکتر محمد علی موحد
ناشر: کارنامه
نویسنده: زینب چهاردولی

نقد و بررسی کتاب: مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین المللی تألیف دکتر محسن محبی

نقد و بررسی کتاب: مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین المللی؛ سلب مالکیت و غرامت در قراردادهای نفتی

نام کتاب: مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین المللی؛ سلب مالکیت و غرامت در قراردادهای نفتی
تألیف: دکتر محسن محبی
ناشر: انتشارات شهر دانش
نویسنده: دکتر حسین پیران

نقد و بررسی کتاب: زمینه ­ها، ابعاد و آثار حقوق شهروندی تألیف دکتر حسین شریفی طرازکوهی

نقد و بررسی کتاب - زمینه ­ها، ابعاد و آثار حقوق شهروندی تألیف دکتر حسین شریفی طرازکوهی

نقد و بررسی کتاب: زمینه ­ها، ابعاد و آثار حقوق شهروندی
تألیف: دکتر حسین شریفی طرازکوهی
ناشر: بنیاد حقوقی میزان
نویسنده:سعید رضادوست (پژوهش­گر و فعّال حقوق فرهنگی)