لزوم به روزرسانی قوانین شرعی با توسل به نظریه حرکت جوهری ملاصدرا

لزوم به روزرسانی قوانین شرعی با توسل به نظریه حرکت جوهری ملاصدرا

یادداشتی از علیرضا جمالی زواره
دانش آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و دارای تحصیلات حوزوی (سطح دو)