سالنامه حقوق بین الملل لاهه، نشریۀ بین المللی شناخته شده ای است که به طور گسترده و عمیقی، بر روی موضوعات مختلف حقوق بین الملل متمرکز است. هدف این نشریه، فراهم آوردن بستری برای بررسی آخرین تحولات مربوط به حقوق بین الملل است. به علاوه، این نشریه توجه ویژه ای به تحولات مربوط به مؤسسات حقوق بین الملل مستقر در شهر لاهه دارد.

ثبت مقاله در حوزۀ حقوق بین الملل عمومی و خصوصی به زبان انگلیسی و فرانسه مورد استقبال این نشریه است. هیئت تحریریۀ سالنامه، بر اساس کیفیت و مرتبط بودن موضوع [با حقوق بین الملل عمومی و خصوصی]، مقاله های منتخب را به منظور داوری نهایی گزینش می کنند.

 

توجه!

اگرچه اکثر مقاله های منتشر شده در این نشریه دارای حدود ۱۵۰۰۰ لغت هستند، اما امکان پذیرش مقاله هایی که بیشتر یا کمتر از این میزان نیز باشند، وجود دارد.

ارجاعات مقاله های ارسالی باید مطابق با OSCOLA style guide باشد.

مقاله ها باید به آدرس hagueyearbook@gmail.com ارسال شوند.

آخرین فرصت ارسال مقاله برای سالنامه حقوق بین الملل لاهه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ است.

 

 

اشتراک گذاری:
فراخوان مقاله فارسی، انگلیسی و فرانسه برای دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد _ ۱۴۰۲فراخوان مقاله برای فصلنامه پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری _ ۱۴۰۱فراخوان مقاله به زبان انگلیسی برای مجله حقوقی بین المللی _ ۱۴۰۱
verification