منع شهروندان با آسیب بینایی از شرکت در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش از منظر حقوقی

یادداشت حقوق عمومی - منع شهروندان با آسیب بینایی از شرکت در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش از منظر حقوقی

یادداشتی از آقای ناصر سرگران
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
ویژه چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور

سرنوشت ترکیه پس از همه پرسی ۲۰۱۷: تحلیل حقوق اساسی

یادداشت حقوق عمومی - سرنوشت ترکیه پس از همه پرسی ۲۰۱۷: تحلیل حقوق اساسی

یادداشتی از آقای آزاد رضایی
کاندیدای دکتری حقوق عمومی از دانشگاه علامه طباطبایی(ره) و عضو هیئت علمی دانشگاه
ویژه برگزاری همه پرسی در ترکیه در خصوص تغییر رژیم سیاسی این کشور از پارلمانی - ریاستی به ریاستی

تعریف حقوق شهروندی و اقسام و ویژگی های آن

یادداشت حقوق عمومی - تعریف حقوق شهروندی و اقسام و ویژگی های آن

یادداشتی از آقای علیرضا رحیمی
کارشناس ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
به مناسبت ابلاغ منشور حقوق شهروندی از سوی رئیس جمهور به دستگاه های زیرنظر قوه مجریه

مشارکت سیاسی برابر برای همه؛ قاعده یا شعار

مشارکت سیاسی برابر برای همه؛ قاعده یا شعار

یادداشتی از ناصر سرگران - دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران

تقدم وجودی آزادی بر عدالت

تقدم وجودی آزادی بر عدالت

یادداشتی از آقای آزاد رضائی - دانشجوی دوره‏ دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی و مدرس دانشگاه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مصونیت برخوردار نیستند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مصونیت برخوردار نیستند

یادداشتی از آقای آزاد رضائی - پژوهشگر حقوق عمومی و مدرس دانشگاه

صلاحیت شعب کیفری دادگاه‏ های عمومی دادگستری تهران در رسیدگی به اتهامات ریاست جمهوری

صلاحیت شعب کیفری دادگاه‏ های عمومی دادگستری تهران در رسیدگی به اتهامات ریاست جمهوری

یادداشتی از آقای آزاد رضائی - پژوهشگر حقوق عمومی و مدرس دانشگاه

حدود صلاحیت قوه مجریه در استفاده از افراد و تجهیزات فنی ارتش در زمان صلح

حدود صلاحیت قوه مجریه در استفاده از افراد و تجهیزات فنی ارتش در زمان صلح

یادداشتی از آقای آزاد رضائی - کارشناس ارشد حقوق عمومی از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)

این همانی توتالیتاریسم و مونوکراسی توده ای در حقوق اساسی

این همانی توتالیتاریسم و مونوکراسی توده ای در حقوق اساسی

یادداشتی از آقای آزاد رضائی - کارشناس ارشد حقوق عمومی از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)