عنوان: قانون الزام دولت به پیگیری و استیفا حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت های خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا

سال تصویب: ۱۳۸۹

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تعداد مواد: ماده واحده

توضیح مکمل: قانون الزام دولت به پیگیری و استیفا حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت های خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا مشتمل در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۹/۰۴/۰۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

 

ماده واحده - وزارت امور خارجه موظف است در همکاری با دستگاه های داخلی و با بهره گیری از ظرفیت های مراجع ذی ربط بین المللی، حقوق اتباع از جمله دیپلمات های ایرانی را که توسط دولت های خارجی و نیروهای بیگانه به ویژه آمریکایی آسیب دیده، در سایر کشورها مورد پیگیری و استیفاء قرار دهد.

تبصره ۱ - وزارت امور خارجه موظف است هر شش ماه یک بار عملکرد خود از اجرای این قانون را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

تبصره ۲ - آیین نامۀ اجرایی این قانون شامل تعیین دستگاه ها و مؤسسات مربوط و حدود و وظایف هر یک از آنها و تشکیل بانک اطلاعاتی، ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت امور خارجه به تصویب هیئت وزیران می رسد.

 

 

اشتراک گذاری:
آیین نامه اجرایی قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت های خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا مصوب ۱۳۹۰ هیئت وزیرانقانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران مصوب ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامیقانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام
verification