پژوهشکده شورای نگهبان، در راستای کمک به شناخت هر چه بیشتر نهاد شورای نگهبان و نظرات آن، چهار کارگاه آموزشی با عنوان های «آشنایی با جایگاه شورای نگهبان در نظام حقوقی کشور»، «صلاحیت شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی»، «نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات؛ فرآیندها و رویه ها» و «نظارت شورای نگهبان بر انتخابات؛ مبانی نظری و رویه عملی» را با مشخصات ذیل برگزار می نماید.

 

  کارگاه آموزشی آشنایی با جایگاه شورای نگهبان در نظام حقوقی کشور

مدت کارگاه: چهار ساعت (دو جلسه دوساعته)

زمان برگزاری: پنج شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۶ از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰

مهلت ثبت نام: پایان ساعت کاری چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۶

هزینه: ۲۰۰،۰۰۰ ریال (بیست هزار تومان) بابت کتب و منابع آموزشی

 

محورهای دوره:

جایگاه شورای نگهبان در ساختار حقوقی و سیاسی کشور

شورای نگهبان در پرتو قوانین و مقررات

ضوابط قانونی حاکم بر اعضا، جلسات و نحوه عملکرد شورا 

رابطه شورای نگهبان با قوای سه گانه و سایر نهادها

تحلیل صلاحیت های قانونی شورای نگهبان

 

  کارگاه آموزشی صلاحیت شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی

مدت کارگاه:  چهار ساعت (دو جلسه دوساعته)

زمان برگزاری: پنج شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۶ از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰  

مهلت ثبت نام: پایان ساعت کاری چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۶

هزینه: ۲۰۰،۰۰۰ ریال (بیست هزار تومان) بابت کتب و منابع آموزشی

 

محورهای دوره:

مفهوم و جایگاه تفسیر قانون اساسی

ضرورت تفسیر قانون اساسی

رویکردها و نظریه های تفسیر قانون اساسی

آئین تفسیر قانون اساسی

 

  کارگاه آموزشی نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات؛ فرآیندها و رویه ها

مدت کارگاه:  چهار ساعت (دو جلسه دوساعته)

زمان برگزاری: جمعه ۲۳ تیر ۱۳۹۶ از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰

مهلت ثبت نام: پایان ساعت کاری چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۶

هزینه: ۲۰۰،۰۰۰ ریال (بیست هزار تومان) بابت کتب و منابع آموزشی

 

محور های دوره:

نظارت شورای نگهبان بر قوانین ازلحاظ عدم مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی

نظارت شورای نگهبان بر اساسنامه های مصوب دولت و کمیسیون های مجلس ازلحاظ عدم مغایرت با موازین شرعی و قانون

ساسی

نظارت فقهای شورای نگهبان بر عدم مغایرت مصوبات دولتی با موازین شرع

رویه عملی شورای نگهبان در نحوه نظارت بر قوانین و مقررات

 

  کارگاه آموزشی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات؛ مبانی نظری و رویه  عملی

مدت کارگاه:  چهار ساعت (دو جلسه دوساعته)

زمان برگزاری: جمعه ۲۳ تیر ۱۳۹۶ از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰

مهلت ثبت نام: پایان ساعت کاری چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۶

هزینه: ۲۰۰،۰۰۰ ریال (بیست هزار تومان) بابت کتب و منابع آموزشی

 

محورهای دوره:

مفهوم، اهمیت و ضرورت نظارت بر انتخابات

مبانی قانونی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات  

رویه عملی شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات

فرآیند انتخابات و ساختار نظام نظارتی

مهم ترین چالش های حقوقی نظارت بر انتخابات

 

  توجه!

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام اینجـــا کلیک کنید.

 

اشتراک گذاری:
نشست تخصصی «شیوه های حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری» _ آذر ۱۴۰۲نشست تخصصی «حملات سایبری؛ از حقوق بین الملل تا حقوق کیفری» _ آبان ۱۴۰۲نشست تخصصی «تحلیل رویکرد موت کورت های شبیه ساز دیوان بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی کیفری در طرح موضوعات چالشی در حقوق بین الملل» _ آبان ۱۴۰۲
verification