نام و نام خانوادگی سمت
علیرضا رنجبر مدیر و سردبیر سایت
محمد شاعلی مسئول روابط عمومی و مشاور حقوقی
زینب چهاردولی مسئول نوآوری و خلاقیت
لادن حریریان دبیر بخش حقوق بین الملل
  دبیر بخش حقوق خصوصی و تجارت بین الملل
  دبیر بخش حقوق جزا و جرمشناسی
  دبیر بخش حقوق عمومی
  دبیر بخش حقوق سرمایه گذاری بین المللی
  دبیر بخش حقوق محیط زیست
امین قسیمی دبیر بخش حقوق بانکی و بانکداری بین المللی
خدایار سعیدوزیری دبیر بخش حقوق ارتباطات و رسانه
سید محمد میرزاده مسئول طراحی و مشاور فنی 

 

اشتراک گذاری: