تقاضای کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و عموم ملت ایران

 

بنام خداوند بخشنده مهربان

 

نظر به اینکه برابر اندیشه اسلامی خصوصاً دیدگاه فقهی حقوقی بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران امام خمینی(ره)، مشارکت مردم در تبیین درست و اجرای شایسته نظریه حکمرانی مطلوب منطبق با معیارهای دینی، بسیار برجسته و حائز اهمیت است و این نگرش مترقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق ملی آن گونه تبلور یافته که برابر اصل ششم قانون اساسی صراحتاً مقرر شده که «در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید با اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر اینها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد»

 

و نظر به اینکه رئیس جمهور، برابر اصل ۱۱۳ قانون اساسی جایگاه برجسته ای در نظام حقوقی ایران دارد که صرفنظر از مسئولیت اجرائی مدیریت قوه مجریه ودولت و شوراهای متنوع عالی سیاستگذاری و اجرائی ذیربط، عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری است و مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد،

 

و با یادآوری اینکه ضوابط حقوقی قانونی و سازو کارهای موجود مربوط به برگزاری انتخابات های مختلف از جمله به طور خاص انتخابات ریاست جمهوری نیازمند رفع برخی اشکالات و نارسائی های حقوقی قانونی است تا در هر دوره شاهد بعضی پدیده های بحث برانگیز و چالشی وحائز اهمیت از منظر حقوق ملت در فرایند مربوطه نباشیم و دستاوردهای انقلاب اسلامی هر روز پویاتر وپایدارتر به پیش روند،

 

طبیعی است که جامعه حقوقی کشور می بایست با حساسیت و دغدغه بسیار دیدگاهها ومواضع و عملکردهای کاندیداهای ریاست جمهوری را مورد توجه قرار دهد. از همین رو، کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران به عنوان نهادی که بسیاری از برجستگان فقهی وحقوقی کشور در آن حضور دارند و در هر دوره از انتخابات قبلی ریاست جمهوری نیز تلاش هائی در این زمینه انجام داده، ضمن تقدیر از یکایک عزیزانی که برای خدمت به کشور خود را در معرض رای وانتخاب ملت قرار داده اند، از کاندیداهای محترم حاضر در صحنه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری می خواهد که دیدگاهها و برنامه های خود را حداقل در موارد زیر به طور شفاف به سمع و نظر مردم شریف ایران برسانند تا انتخاب مردم دقیق تر انجام شود:

 

۱. مشخص سازید که چه برداشتی از مبانی اسلامی در زمینه نقش مردم در حاکمیت و تعهدات دولت اسلامی در رعایت حقوق شهروندان دارید؟

 

۲. مشخص سازید که چه نگرشی به قانون اساسی  وچارچوبهای حقوقی آن دارید؟ آیا ۱۹ اصل بسیار مهم مذکور در فصل سوم قانون اساسی در حیطه حقوق ملت یا برخی اصول دیگر قانون اساسی تاثیر گذار در عرصه حقوق انسانی شهروندان مثل اصل سوم (ناظر به وظایف کلان حاکمیت در قبال مردم)، اصل هشتم( چارچوبه های حقوقی امر به معروف ونهی از منکر از جمله نهی از منکر مردم در قبال مسئولان)،اصل نهم( عدم سلب حقوق مشروع مردم ولو از طریق قانون) ،اصل سیزدهم( رعایت حقوق اقلیتهای دینی رسمی)، اصل چهاردهم ( رعایت قسط وعدل وحقوق انسانی کلیه غیر مسلمانان)،اصل پانزدهم( رعایت حقوق فرهنگی اقوام واقلیتها)،اصل چهل وسوم(ناظر به وظائف دولت در قبال حقوق اقتصادی مردم)، اصول چهل وپنجم وپنجاهم (ناظر به تعهدات مربوط به رعایت حقوق زیست محیطی  مردم )،اصل پنجاه وپنجم(ناظر به پاسخگوبودن دولت در قبال عملکردهای مالی خود به دیوان محاسبات)،اصل پنجاه وششم( رعایت اینکه حق مردم بر حاکمیت از مردم سلب نشود یا در خدمت منافع فردی یا گروهی خاص قرار نگیرد)، اصل پنجاه ونهم(رعایت حق مردم بر همه پرسی در مسائل مهم اقتصادی ،سیاسی، اجتماعی وفرهنگی )،اصول هشتاد وهشتم وهشتاد ونهم(ضرورت پاسخگوئی قوه مجریه به مجلس شورای اسلامی)،اصل نودم( پاسخگو بودن قوه مجریه در قبال شکایات مردم به کمیسیون ذیربط در مجلس)،اصل یکصد وسوم(رعایت تصمیمات شوراها از سوی مدیران اجرائی در حدود اختیارات قانونی شوراها)، اصل یکصد وسیزهم (مسئولیت اجرای قانون اساسی)، اصل یکصد وبیست ویکم (سوگند رئیس جمهور در آغاز کار برای رعایت حقوق مردم )،اصل یکصد وبیست ودوم(پاسخگو بودن رئیس جمهور در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی ) ، اصل یکصد وبیست وششم(ایفای مسئولیت مدیریت بودجه کشور در خدمت منافع ومصالح ملت ) ، اصل یکصد وسی و هشتم (ظرفیت های هیات وزیران برای تدوین آئین نامه ها وتصویب نامه های در خدمت منافع ملت )،اصول یکصد وپنجاه دوم ویکصد وپنجاه وچهارم(دفاع از حق وعدل وحقوق همه ستمدیدگان خصوصا مسلمانان در سراسر جهان ) ، اصل یکصد وشصت وهشتم (رعایت حقوق متهمین به ارتکاب جرم سیاسی )،اصل یکصد وهفتاد وسوم ( شناسائی حق مردم به تظلم خواهی از تصمیمات دستگاههای اجرائی نزد دیوان عدالت اداری وپاسخگو بودن به این نهاد)،اصل یکصد وهفتاد وچهارم( بهره مندی شایسته از نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر دستگاههای اجرائی در جهت رفع اشکالات وخدمت بهتر به ملت)،اصل یکصد وهفتاد وپنجم(ایفای نقش مثبت نمایندگان قوه مجریه در نظارت بر رسانه ملی در این راستا که صدا وسیما بتواند آزادی بیان ونشر افکار را با رعایت موازین اسلامی ومصالح کشور بخوبی انجام دهد) و اصل یکصد وهفتاد وششم( تقیّد شورای عالی امنیت ملی به رعایت حقوق ملت در تصمیم گیری های مختلف) را دقیق بررسی کرده و ظرفیتهای هر یک برای پیشبرد حقوق مردم را مشخص ساخته اید وتحلیلی دقیق دارید از اینکه تا چه میزان این اصول رعایت شده اند یا بر زمین مانده اند وعلل عدم اجرای شایسته برخی موارد چه بوده است؟ آیا در برنامه خود مشخص ساخته اید که برای اجرایی شدن  دقیق ظرفیت های قانون اساسی در جهت ارتقا رعایت حقوق مردم چه باید کرد وچگونه می شود واقع بینانه و بنحوی که در ساختار حقوقی و واقعیات جامعه ایران قابل انجام باشد، چالشهای فرارو را مرتفع ساخت؟

 

۳. مشخص سازید که چه برداشتی از قوانین عادی مختلف در حیطه های متنوع حقوق انسانی دارید؟ به طور مثال آیا می دانید مقررات عادی کشورمان در عرصه آزادی بیان، آزادی عقیده،آزادی رسانه ها،حریم خصوصی، منع شکنجه،عدم تفتیش عقیده،حق به ایجاد تشکلهای مدنی ، حق به تجمع مسالمت آمیز قانونی ، حق به سلامت،حق به مسکن، حق به تامین اجتماعی، حق به آموزش،حق به محیط زیست سالم،حق به تفریح واستراحت وشادی، حقوق گروههای خاص انسانی همانند زنان، کارگران،  کودکان ، اقلیتها، افراد دارای معلولیت،سالمندان ودهها زمینه دیگر از چه وضعیتی برخوردار است و قوه مجریه در هر مورد چه تلاشهائی می تواند معمول دارد تا قوانین کشور  بهینه و اشکالات موجود قانونی مرتفع شوند یا در عرصه عمل واجرای قوانین، مشکلات متعدد موجود چیست وچگونه می توان بر طرف کرد؟ آیا در برنامه های شما به طور دقیق به این امور پرداخته شده است؟ اولویت بندی های شما در این زمینه ها بر چه مبانی صورت گرفته است؟

 

۴. مشخص سازید که چه نگرشی به حرکت برنامه محور دارید ؟آیا ظرفیت های سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴ را در برنامه های خود برای پیشبرد حقوق انسانی، دقیق مورد توجه قرار داده اید؟آیا قائل به این هستید که افق های سند یادشده با تعامل منطقی با دنیا و دانائی محوری در اداره همه امور کشور بدست می آید؟

 

۵. به عنوان فردی که می خواهید رئیس جمهور کشور پهناور و با سابقه تمدنی چند هزار ساله وتنوع قومی وعقیدتی ومحیطی ایران اسلامی شوید، آیا صادقانه آماده خدمت به همه مردم از هر طیف و گروه وسلیقه وجناحی هستید؟ یا قرار است خدای ناکرده در خدمت یک سلیقه وطیف فکری مشخص باشید و فرصتهای مختلف کشوری واجرائی برای یک طیف فکری فراهم خواهد شد و دیگر سلائق ودیدگاهها باید انزوا و حاشیه را بر گزینند و بدین ترتیب ، طبیعتا سرمایه اجتماعی واعتماد و همبستگی عمومی که مهم ترین سرمایه هر نظام وکشور است همانند برخی تجربیات تلخ گذشته باز با آسیب های متنوع روبرو خواهند شد؟

 

۶. آیا می دانید که شهروندان و ایرانیانی هستند که در گذشته  به دلائل  وعوامل مختلف، حقوق مشروع و پذیرفته شده آنها در قانون اساسی در عرصه های مختلف حیات فردی و اجتماعی مخدوش یا نقض شده است. این افراد نیازمند جبران حقوق نقض شده و التیام بخشی به دردها و آلام ایجاد شده هستند. برای این موارد التیام بخشی و ادای دین شرعی جبران خسارت مادی یا معنوی و روحی، در حوزه های متنوع حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی چه برنامه ای دارید؟آیا به این امر اندیشیده اید که در نظام حقوقی ما شایسته است قانونی مناسب در این زمینه وضع شود و دولت می تواند لایحه کارشناسانه و دقیقی را با مشورت اهل فن تهیه و به مجلس تقدیم دارد؟

 

۷. آیا تا بحال بررسی کرده اید که جمهوری اسلامی به چه اسناد بین المللی در حیطه مباحث مربوط به حقوق انسانی ملحق شده و به طور ادواری عملکردهای خود را به مجاری نظارتی اسناد بین المللی ذیربط گزارش می دهد و در این فرایند با چه چالشهائی مواجه است وسهم دولت وقوه مجریه برای رفع چالشهای موجود و دفاع از حق وعدالت و مبانی حقوقی و اعتقادی جامعه ایران تا چه میزان است و چه طرح هائی را در این حیطه باید از نو در انداخت ؟

 

کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، امیدوار است همانند دوره های قبلی انتخابات ریاست جمهوری بتواند در هفته آتی جلساتی را ترتیب دهد که کاندیداهای محترم یا نمایندگان آنها در حضور اساتید وحقوقدانان برجسته کشور برنامه های خود را با لحاظ موارد فوق توضیح دهند و رسانه ها توضیحات نامزدهای محترم ریاست جمهوری را به اطلاع مردم برسانند تا مردم شریف کشورمان در این وقت محدود امکان شناخت نامزدها و برنامه های هریک، اطلاعات بیشتری در اختیار داشته و بهتر بتوانند فرد اصلح را برگزیده و بدین طریق به وظیفه شرعی و قانونی خود در تعیین شایسته سرنوشت جامعه خود عمل کنند. از مردم عزیز کشورمان انتظار می رود در هر نقطه ایران اسلامی که زندگی می کنند حساسیت های حقوقی وقانونی خود را ارتقا داده و بجای نگرشهای احساسی و زود گذر و هیجانی، جنبه های انتخاب عالمانه و متفکرانه را در خود تقویت نمایند .امید است خداوند به همه کوششهای ارزشمند مربوط به انتخابات، چه تلاشهائی که از سوی نامزدها برای معرفی هر چه بهتر و صادقانه تر خود و برنامه هایشان انجام می شود و چه تلاشهای رسانه ها برای انتقال اطلاعات وداده ها به مردم و چه تلاشهای مردم عزیر در انتخاب هوشمندانه و دقیق نامزد بهتر و تواناتر و چه تلاشهای مجاری قانونی برگزار کننده و ناظر انتخابات در امانتداری درست رای مردم، برکت دنیوی و اجر و پاداش اخروی عنایت فرماید و روند پیشرفت و تعالی کشور عزیرمان با شتاب بیشتری در آینده تداوم یابد.

 

 

اشتراک گذاری:
نشست تخصصی «شروط صدور قرار موقت دیوان بین المللی دادگستری با تأکید بر صلاحیت علی الظاهر» _ آذر ۱۴۰۲همایش ملی «تحلیل ابعاد مختلف رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ بعضی اموال ایران» _ مهر ۱۴۰۲طرح دعوی دولت های کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا علیه دولت ایران در دیوان بین المللی دادگستری به دلیل نقض کنوانسیون مونترال – تیر ۱۴۰۲
verification