فصلنامۀ پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری در تابستان ۱۴۰۱ با هدف گسترش و ارتقای ادبیات حقوقی فارسی در حوزۀ حقوق اقتصادی و تجاری راه اندازی شده است.

مبادلات اقتصادی و تجاری بخش مهمی از روابط اجتماعی را به خود اختصاص داده و تحولات شگرف سال های اخیر، جایگاه حقوق و قواعد آن در تنظیم مبادلات را بیش از پیش آشکار و اثرگذاری قواعد یاد شده در این حوزه را روشن تر نموده است. ضرورت تسهیل و تسریع جریان مبادلات اقتصادی و تجاری و به دنبال آن دستیابی به رشد اقتصادی، این فصلنامه را بر آن داشت تا زمینۀ عرضۀ قسمتی از یافته های حاصل از پژوهش های صورت گرفتۀ پژوهشگران برجسته کشور در زمینۀ حقوق اقتصادی و تجاری را فراهم آورد. در این راستا، هدف فصلنامه پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری، انتشار مقاله هایی است که موضوعات این حوزه را مطالعه، بررسی و تحلیل نمایند.

 

زمینه های حقوق اقتصادی و تجاری قابل پذیرش شامل (و نه محدود به) موارد ذیل است:

  • تحلیل اقتصادی حقوق؛
  • حقوق تجارت بین الملل؛
  • حقوق بین الملل خصوصی؛
  • حقوق دریایی؛
  • رویه های داوری بین المللی.

 

توجه!

نویسندگان محترم می توانند مقاله های خود را در سه قالب «مقالۀ پژوهشی»، «نقد رأی» و «نقد کتاب» از طریق سامانۀ اینترنتی نشریه ثبت نمایند. اطلاعات لازم و راهنمای نویسندگان در سامانۀ مزبور در دسترس علاقمندان قرار دارد.

 

 

اشتراک گذاری:
فراخوان مقاله برای همایش ملی «تحلیل ابعاد مختلف رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ بعضی اموال ایران» _ خرداد ۱۴۰۲فراخوان مقاله برای همایش بین المللی «داوری با تأکید بر آموزه های دیوان داوری دعاوی ایران _ ایالات متحده» _ شهریور ۱۴۰۲فراخوان مقاله فارسی، انگلیسی و فرانسه برای دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد _ ۱۴۰۲
verification