جرم انگاری و تعریف اکوساید در اساسنامه رم

جرم انگاری و تعریف اکوساید در اساسنامه رم

جرم انگاری و تعریف اکوساید در اساسنامه رم
مترجم: آرش ملکی

رأی دیوان بین ­المللی دادگستری در پرونده اوکراین علیه روسیه درباره دامنه تبعیض نژادی در  CERD: رویکرد دیوان در قبال دیدگاه های کمیته منع تبعیض نژادی

رأی دیوان بین ­المللی دادگستری در پرونده اوکراین علیه روسیه درباره دامنه تبعیض نژادی در  CERD: رویکرد دیوان در قبال دیدگاه های کمیته منع تبعیض نژادی

رأی دیوان بین ­المللی دادگستری در پرونده اوکراین علیه روسیه درباره دامنه تبعیض نژادی در CERD: رویکرد دیوان در قبال دیدگاه های کمیته منع تبعیض نژادی
مترجم: موسی کرمی

حفاظت از محیط زیست در وضعیت های اِشغال نظامی در اساسنامه رُم

حفاظت از محیط زیست در وضعیت های اِشغال نظامی در اساسنامه رُم

حفاظت از محیط زیست در وضعیت های اِشغال نظامی در اساسنامه رُم
مترجم: آرش ملکی

گفت و گو با قاضی هیلاری چارلزورث

گفت و گو با قاضی هیلاری چارلزورث

گفتگو با قاضی هیلاری چارلزورث
مترجم: آرش ملکی

مروری بر مفاهیم صلح، صلح سازی، برقراری صلح و صلح بانی

مروری بر مفاهیم صلح، صلح سازی، برقراری صلح و صلح بانی

مروری بر مفاهیم صلح، صلح سازی، برقراری صلح و صلح بانی
مترجم: علیرضا رنجبر

صلح محیط زیستی

صلح محیط زیستی

صلح محیط زیستی
مترجم: منا کربلایی امینی

مفهوم درگیری در تئوری و عمل

مفهوم درگیری در تئوری و عمل

مفهوم درگیری در تئوری و عمل
مترجم: علیرضا رنجبر

نقش فرد در حقوق بین الملل

نقش فرد در حقوق بین الملل

نقش فرد در حقوق بین الملل
مترجم: محمود گلستانی