مروری بر وجوه تعامل و تقابل کپی رایت و آزادی بیان

مروری بر وجوه تعامل و تقابل کپی رایت و آزادی بیان

یادداشتی از الهه بامداد ماچیانی
دانشجوی مقطع کارشناسی رشتۀ حقوق دانشگاه گیلان

انتقال اجباری فناوری؛ بررسی اجمالی چالش آمریکا و چین در پرتو حقوق مالکیت فکری

انتقال اجباری فناوری؛ بررسی اجمالی چالش آمریکا و چین در پرتو حقوق مالکیت فکری

یادداشتی از فاطمه امیری
وکیل دادگستری و دانش آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی