تأثیر کرونا (covid_19) بر محدودیت تجارت از منظر مقررات سازمان تجارت جهانی

تأثیر کرونا (COVID-19) بر محدودیت تجارت از منظر مقررات سازمان تجارت جهانی

یادداشتی از دکتر مهسا فرحان جم
فارغ التحصیل مقطع دکتری حقوق بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی