صلاحیت شخصی دادگاه اروپایی حقوق بشر در پرتو مواد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

صلاحیت شخصی دادگاه اروپایی حقوق بشر در پرتو مواد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

یادداشتی از سنا عزیززاده
کارشناس ارشد حقوق بین الملل و وکیل دادگستری

واکسن ها، رضایت آگاهانه، جبران موثر و پرداخت غرامت عمومی از منظر نظام بین الملل حقوق بشر

واکسن ها، رضایت آگاهانه، جبران موثر و پرداخت غرامت عمومی از منظر نظام بین الملل حقوق بشر

یادداشتی از مرتضی پروانه شمامی
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشتۀ حقوق بین الملل عمومی دانشگاه قم و
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشتۀ زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی