سرود صلح: راهبرد گزارشگر جدید مسائل اقلیت ها طبق گزارش سالانه ۲۰۲۴

سرود صلح: راهبرد گزارشگر جدید مسائل اقلیت ها طبق گزارش سالانۀ ۲۰۲۴

یادداشتی از آقای موسی کرمی
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه قم

اخبار جعلی در پرتو قطعنامه ۱۱|۵۵ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

اخبار جعلی در پرتو قطعنامه ۵۵/۱۱ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

یادداشتی از فاطمه سبزه ای
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه تهران و دانش آموخته کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد
و کیان بیگلربیگی
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران و دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

مروری بر وجوه تعامل و تقابل کپی رایت و آزادی بیان

مروری بر وجوه تعامل و تقابل کپی رایت و آزادی بیان

یادداشتی از الهه بامداد ماچیانی
دانشجوی مقطع کارشناسی رشتۀ حقوق دانشگاه گیلان

حق کودکان بر محیط زیست سالم

حق کودکان بر محیط زیست سالم

یادداشتی از کیان بیگلربیگی
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران و دانش آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
و سارا صلح چی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری و کارشناسی حقوق از دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

نقش کمیته رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در رویه قضایی و اصلاح قانون گذاری کشورهای عضو

نقش کمیته رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در رویه قضایی و اصلاح قانون گذاری کشورهای عضو

یادداشتی از خانم الهه مقربی
دانش آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق بشر از دانشگاه شهید بهشتی

صلاحیت شخصی دادگاه اروپایی حقوق بشر در پرتو مواد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

صلاحیت شخصی دادگاه اروپایی حقوق بشر در پرتو مواد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

یادداشتی از سنا عزیززاده
کارشناس ارشد حقوق بین الملل و وکیل دادگستری

واکسن ها، رضایت آگاهانه، جبران موثر و پرداخت غرامت عمومی از منظر نظام بین الملل حقوق بشر

واکسن ها، رضایت آگاهانه، جبران موثر و پرداخت غرامت عمومی از منظر نظام بین الملل حقوق بشر

یادداشتی از مرتضی پروانه شمامی
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشتۀ حقوق بین الملل عمومی دانشگاه قم و
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشتۀ زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی