واکسن ها، رضایت آگاهانه، جبران موثر و پرداخت غرامت عمومی از منظر نظام بین الملل حقوق بشر

واکسن ها، رضایت آگاهانه، جبران موثر و پرداخت غرامت عمومی از منظر نظام بین الملل حقوق بشر

یادداشتی از مرتضی پروانه شمامی
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشتۀ حقوق بین الملل عمومی دانشگاه قم و
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشتۀ زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی