ساختار قضایی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و اصول شاخص رسیدگی حاکم بر آن

ساختار قضایی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و اصول شاخص رسیدگی حاکم بر آن

یادداشتی از علیرضا حسین پور
دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه گیلان