آشنایی با سازکار تجدید سازمان در پرداخت بدهی های دولتی (SDRM)

یادداشت حقوق اقتصادی بین المللی - آشنایی با سازکار تجدید سازمان در پرداخت بدهی های دولتی (SDRM)

یادداشتی از آقای امین قسیمی
دانش آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق بانکداری بین المللی از دانشگاه وستمینستر لندن، و
دبیر بخش حقوق بانکی و بانکداری بین المللی دیداد