مجله کانون وکلای دادگستری مرکز (۲۳۵)

تازه های نشریات حقوقی - مجله کانون وکلای دادگستری مرکز (۲۳۵)

نام نشریه: مجله کانون وکلای دادگستری مرکز
درجه علمی: ندارد (علمی، حقوقی و انتقادی)
صاحب امتیاز: کانون وکلای دادگستری مرکز
ادوار چاپ: فصلنامه
مدیر مسئول: کانون وکلای دادگستری مرکز
شورای سردبیری: احمد بشیری، سعید دهقان، ابراهیم یوسفی محله
مدیر اجرایی: کمیسیون انتشارات کانون وکلای دادگستری مرکز

مشخصات این شماره: شماره ۲۳۵ | زمستان ۱۳۹۵ | سال شصت و هشتم
تعداد مقاله های این شماره: ۱۶ مقاله | تعداد نویسندگان این شماره: ۱۹ نویسنده
قابلیت دانلود فایل پی دی اف مقاله ها: دارد

مجله کانون وکلای دادگستری مرکز (۲۳۴)

تازه های نشریات حقوقی - مجله کانون وکلای دادگستری مرکز (۲۳۴)

نام نشریه: مجله کانون وکلای دادگستری مرکز
درجه علمی: ندارد (علمی، حقوقی و انتقادی)
صاحب امتیاز: کانون وکلای دادگستری مرکز
ادوار چاپ: فصلنامه
مدیر مسئول: کانون وکلای دادگستری مرکز
شورای سردبیری: احمد بشیری، سعید دهقان، ابراهیم یوسفی محله
مدیر اجرایی: کمیسیون انتشارات کانون وکلای دادگستری مرکز

مشخصات این شماره: شماره ۲۳۴ | پاییز ۱۳۹۵ | سال شصت و هشتم
تعداد مقاله های این شماره: ۱۰ مقاله | تعداد نویسندگان این شماره: ۱۱ نویسنده
قابلیت دانلود فایل پی دی اف مقاله ها: دارد

مجله کانون وکلای دادگستری مرکز (۲۳۲ و ۲۳۳)

تازه های نشریات حقوقی - مجله کانون وکلای دادگستری مرکز (۲۳۲ و ۲۳۳)

نام نشریه: مجله کانون وکلای دادگستری مرکز
درجه علمی: ندارد (علمی، حقوقی و انتقادی)
صاحب امتیاز: کانون وکلای دادگستری مرکز
ادوار چاپ: فصلنامه
مدیر مسئول: کانون وکلای دادگستری مرکز
شورای سردبیری: احمد بشیری، سعید دهقان، ابراهیم یوسفی محله
مدیر اجرایی: کمیسیون انتشارات کانون وکلای دادگستری مرکز

مشخصات این شماره: شماره های ۲۳۲ و ۲۳۳ | بهار و تابستان ۱۳۹۵ | سال شصت و هشتم
تعداد مقاله های این شماره: ۱۰ مقاله | تعداد نویسندگان این شماره: ۱۳ نویسنده
قابلیت دانلود فایل پی دی اف مقاله ها: دارد