مجله حقوقی بین المللی (شماره ۵۵)

تازه های نشریات حقوقی - مجله حقوقی بین المللی (شماره ۵۵)

نام نشریه: مجله حقوقی بین المللی
درجه علمی: علمی - پژوهشی
صاحب امتیاز: مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری - مدیریت علمی پژوهشی
ادوار چاپ: دو فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر محسن محبی
سردبیر: دکترعباسعلی کدخدایی
مدیر اجرایی: آقای حسن قمری

مشخصات این شماره: شماره ۵۵ | پاییز - زمستان ۱۳۹۵ | سال سی و دوم
تعداد مقاله های این شماره: ۱۰ مقاله | تعداد نویسندگان این شماره: ۱۹ نویسنده
قابلیت دانلود فایل پی دی اف مقاله ها: دارد

مجله حقوقی بین المللی (شماره ۵۴)

تازه های نشریات حقوقی - مجله حقوقی بین المللی (شماره ۵۴)

نام نشریه: مجله حقوقی بین المللی
درجه علمی: علمی - پژوهشی
صاحب امتیاز: مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری - مدیریت علمی پژوهشی
ادوار چاپ: دو فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر محسن محبی | سردبیر: دکترعباسعلی کدخدایی | مدیر اجرایی: آقای حسن قمری

مشخصات این شماره: شماره ۵۴ | بهار - تابستان ۱۳۹۵ | سال سی و دوم
تعداد مقاله های این شماره: ۱۱ مقاله | تعداد نویسندگان این شماره: ۱۵ نویسنده
قابلیت دانلود فایل پی دی اف مقاله ها: دارد