منشور حقوق شهروندی مصوب ۱۳۹۵ همراه با ارجاعات قانونی مواد منشور

قوانین مهم ایران - منشور حقوق شهروندی مصوب ۱۳۹۵ هیئت دولت

عنوان: منشور حقوق شهروندی
سال تصویب: ۱۳۹۵
مرجع تصویب: ابلاغ از سوی رئیس جمهور به دستگاه های زیرنظر قوه مجریه
تعداد مواد: ۱۲۰ ماده
توضیح مکمل: همراه با ارجاعات قانونی مواد منشور

قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶

قوانین مهم ایران - قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی

عنوان: قانون داوری تجاری بین المللی
سال تصویب: ۱۳۷۶
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تعداد مواد: ۳۶ ماده
توضیح مکمل: ندارد

قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰

قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی

عنوان: قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی
سال تصویب: ۱۳۱۰
مرجع تصویب: مجلس شورای ملی
تعداد مواد: ۱۲ ماده
توضیح مکمل: ندارد

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام

عنوان: قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
سال تصویب: ۱۳۸۱
مرجع تصویب: مجمع تشخیص مصلحت نظام
تعداد مواد: ۲۵ ماده
توضیح مکمل: مطابق با ماده ۲۵ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و در تاریخ ۱۳۸۱.۰۷.۲۳ به تصویب هیأت وزیران رسید

آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱

آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱ هیأت وزیران

عنوان: آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
سال تصویب: ۱۳۸۱
مرجع تصویب: هیأت وزیران
تعداد مواد: ۳۸ ماده
توضیح مکمل: هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱.۰۶.۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۷۷۸ مورخ ۱۳۸۱.۰۵.۲۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲۵) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی - مصوب ۱۳۸۱ - آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به تصویب رساند

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب ۱۳۹۸

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب ۱۳۹۸

عنوان: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات
سال تصویب: ۱۳۹۸
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تعداد مواد: ۲۴ ماده
توضیح مکمل: «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید

قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام

قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام

عنوان: قانون کار
سال تصویب: ۱۳۶۹
مرجع تصویب: مجمع تشخیص مصلحت نظام
تعداد مواد: ۲۰۳ ماده
توضیح مکمل: قانون فوق که در تاریخ دوم مهر ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و موادی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته است، در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصحلت نظام بررسی و با اصلاح و تتمیم بعضی از مواد آن به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران مصوب ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی

قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران مصوب ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی

عنوان: قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران
سال تصویب: ۱۳۹۹
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تعداد مواد: ۹ ماده
توضیح مکمل: قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران در جلسۀ علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

قانون الزام دولت به پیگیری و استیفا حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت های خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی

قانون الزام دولت به پیگیری و استیفا حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت های خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی

عنوان: قانون الزام دولت به پیگیری و استیفا حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت های خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا
سال تصویب: ۱۳۸۹
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تعداد مواد: ماده واحده
توضیح مکمل: قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت های خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا مشتمل در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۰۹/۰۴/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

آیین نامه اجرایی قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت های خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا مصوب ۱۳۹۰ هیئت وزیران

آیین نامه اجرایی قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت های خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا مصوب ۱۳۹۰ هیئت وزیران

عنوان: آیین نامه اجرایی قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت های خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا
سال تصویب: ۱۳۹۰
مرجع تصویب: هیئت وزیران
تعداد مواد: ۶ ماده
توضیح مکمل: هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شمارۀ ۱۰۴۱۶۸۰/۷۳۲ مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۹ وزارت امور خارجه و به استناد تبصرۀ (۲‏) ماده واحدۀ قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت های خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا - مصوب ۱۳۸۹ - آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود.