دانشگاه پیام نور گیلان همایش بین المللی «علوم انسانی اسلامی» را برگزار می کند.

 

کلیه پژوهش های مبتنی بر چیستی و چگونگی تحول در علوم انسانی (با محوریت تحول در نظریه ها و الگوهای کاربردی) در رشته های ذیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

 

علوم سیاسی و روابط بین الملل

حقوق

فلسفه و فلسفه علم

روانشناسی و تعلیم و تربیت اسلامی

جامعه شناسی

مردم شناسی و ارتباطات

علوم مدیریتی

علوم اقتصادی

هنر

معماری و شهرسازی

زبان شناسی

 

محورهای کلی:

تببین وضعیت و آسیب شناسی علوم انسانی در جهان اسلام و ایران

نقش نهادهای دولتی و غیردولتی در بومی سازی رشته های علوم انسانی

اسلام و مبانی نظری و فرانظری رشته های علوم انسانی

آسیب شناسی نظام آموزشی رشته های علوم انسانی

نظام آموزش و پرورش و کیفیت رشته های علوم انسانی

 

آخرین مهلت ارسال مقالات:

۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

(چکیده و اصل مقالات همزمان دریافت می گردد)

 

تاریخ برگزاری کنفرانس:

۰۱ خرداد ۱۳۹۵

 

تلفکس: ۳۳۵۳۵۲۰۴ – ۰۱۳

 

وب سایت:  www.icihpnu.com

 

اشتراک گذاری:
فراخوان مقاله برای همایش ملی «تحلیل ابعاد مختلف رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ بعضی اموال ایران» _ خرداد ۱۴۰۲فراخوان مقاله برای همایش بین المللی «داوری با تأکید بر آموزه های دیوان داوری دعاوی ایران _ ایالات متحده» _ شهریور ۱۴۰۲فراخوان مقاله فارسی، انگلیسی و فرانسه برای دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد _ ۱۴۰۲
verification