مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری و دانشگاه قم با همکاری بعضی از دانشگاه های کشور، همایش بین المللی «داوری با تأکید بر آموزه های دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده» را برگزار می نماید. استادان، پژوهشگران و دانشجویان علاقمند می توانند جهت شرکت در این همایش مقاله های خود را در چارچوب محورهای تعیین شده برای دبیرخانۀ همایش ارسال نمایند.

 

محورهای همایش

۱. جایگاه دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده در در توسعه و تکامل قواعد داوری و سرمایه گذاری؛

۲. ماهیت دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده؛

۳. صلاحیت و آیین رسیدگی در رویۀ دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده؛

۴. شناسایی و اجرای آرای داوری دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده؛

۵. بررسی تطبیقی آرای دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده و سایر مراجع قضایی و داوری بین المللی؛

۶. آسیب شناسی دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده؛

۷. نقش زمان در تصمیمات دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده؛

۸. ادلۀ اثبات دعوا در دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده؛

۹. قوانین شکلی و ماهوی حاکم بر دعاوی دیوان؛

۱۰. تفسیر، تصحیح و تکمیل رأی داوری؛

۱۱. قواعد تفسیر معاهدات بین المللی در رویۀ دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده؛

۱۲. مسائل موضوعی در رویۀ دیوان: تابعیت، غرامت، مسئولیت بین المللی، تعهد به عدم مداخله و غیره.

 

تقویم همایش

زمان ارسال چکیده: خرداد ۱۴۰۲

زمان ارسال اصل مقاله: شهریور ۱۴۰۲

زمان برگزاری همایش: ۱۶ و ۱۷ اسفند ۱۴۰۲

 

مکان

تهران، سالن اجلاس سران

 

اطلاعات تماس با دبیرخانه

وب سایت همایش: https://cilaconf.ir/fa

رایانامۀ دبیرخانه: info@cilaconf.ir

تلفن دبیرخانه: ۸۸۸۲۵۰۷۱ – ۰۲۱ (داخلی ۱۵۷)

 

 

اشتراک گذاری:
فراخوان مقاله برای همایش ملی «تحلیل ابعاد مختلف رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ بعضی اموال ایران» _ خرداد ۱۴۰۲فراخوان مقاله فارسی، انگلیسی و فرانسه برای دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد _ ۱۴۰۲فراخوان مقاله برای فصلنامه پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری _ ۱۴۰۱
verification