فصلنامۀ علمی پژوهشی دانش حقوق عمومی در گروه علمی علوم انسانی که امتیاز آن به پژوهشکدۀ شورای نگهبان تعلق دارد و به بررسی موازین حقوقی و فقهی و سایر نظریات مبتنی بر بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان و فقه حکومتی می پردازد، از تمام استادان و پژوهشگران دعوت به عمل می آورد تا مقاله های خود را در محورهای ذیل برای دفتر فصلنامه ارسال نمایند.

 

محورها:

  • قانون و قانونگذاری؛
  • تحلیل ساختارها و نهادهای اساسی (قوۀ قضائیه، قوۀ مجریه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و ...)؛
  • حقوق ملت در قانون اساسی، حقوق مالی و اقتصادی در قانون اساسی؛
  • مطالعات جایگاه، صلاحیت و کارویژه های شورای نگهبان در زمینۀ تفسیر، نظارت بر انتخابات و نظارت بر مصوبات در حقوق جمهوری اسلامی ایران و بررسی نهادهای مشابه در سایر کشورها و نظام های حقوقی دیگر؛
  • تحلیل و بررسی نظرات شورای نگهبان در موضوعات مختلف با رویکرد حقوق عمومی؛
  • حق مالکیت در قانون اساسی، حقوق کار و تأمین اجتماعی در پرتو قانون اساسی؛
  • شوراهای محلی در قانون اساسی، سیاست خارجی مبتنی بر قانون اساسی؛
  • مطالعه فقه حکومتی و نظام سازی مبتنی بر موازین اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
  • سایر موضوعات حقوق عمومی که ثمرات مطالعۀ آن مرتبط با حقوق اساسی و اهداف و کارکردهای شورای نگهبان باشد.

 

استادان و پژوهشگران محترم می توانند جهت ارسال مقاله یا دسترسی به مقالات فصلنامه به سامانه فصلنامه دانش حقوق عمومی به آدرس mag.shora-rc.ir مراجعه نمایند.

 

 

اشتراک گذاری:
فراخوان مقاله برای همایش ملی «تحلیل ابعاد مختلف رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ بعضی اموال ایران» _ خرداد ۱۴۰۲فراخوان مقاله برای همایش بین المللی «داوری با تأکید بر آموزه های دیوان داوری دعاوی ایران _ ایالات متحده» _ شهریور ۱۴۰۲فراخوان مقاله فارسی، انگلیسی و فرانسه برای دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد _ ۱۴۰۲
verification