مرکز نوآوری دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی با همکاری مجلۀ تحقیقات حقوقی از کلیۀ استادان، دانشجویان، پژوهشگران و حقوق دانان دعوت می نماید تا با مشارکت در این فراخوان، مقاله های خود در حوزۀ میان رشته ایِ «حقوق و فناوری» را جهت داوری و انتشار در ویژه نامۀ اختصاصی «حقوق و فناوری» مجلۀ تحقیقات حقوقی، طبق شیوه نامۀ نگارش مقاله در سامانۀ این مجله بارگذاری نمایند.

مستدعی است نگارندگان محترم هنگام بارگذاری مقاله های خود در سامانه، عبارت «جهت داوری و نشر در ویژه نامه حقوق و فناوری» را قید نمایند.

 

توجه!

  • مهلت ارسال مقاله ها تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ است.
  • برای ورود به سامانۀ مجلۀ تحقیقات حقوقی اینجـــا کلیک کنید.

 

 

اشتراک گذاری:
فراخوان مقاله فارسی، انگلیسی و فرانسه برای دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد _ ۱۴۰۲فراخوان مقاله برای فصلنامه پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری _ ۱۴۰۱فراخوان مقاله به زبان انگلیسی برای مجله حقوقی بین المللی _ ۱۴۰۱
verification