مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
فصلنامه مطالعات بین المللی (علمی - ترویجی) - شماره ۴۰
فصلنامه مطالعات بین المللی (علمی - ترویجی) - شماره ۴۰
[۱۳۹۳-۰۵-۱۰]
شماره چهلم فصلنامه مطالعات بین المللی (ISJ) با مدیر مسئولی دکتر مهدی ذاکریان و سردبیری دکتر محمود منشی پوری در بهار ۱۳۹۳ منتشر شد؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
فصلنامه سازمان‌ های بین‌ المللی - شماره ۳
فصلنامه سازمان‌ های بین‌ المللی - شماره ۳
[۱۳۹۳-۰۲-۱۸]
شماره سوم فصلنامه سازمان‌ های بین‌ المللی با مدیر مسئولی دکتر حسن روحانی و سردبیری دکتر نسرین مصفا در پاییز ۱۳۹۲ منتشر شده است. این فصلنامه توسط گروه پژوهشی روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی منتشر می‌شود؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
مجله پژوهش های حقوقی (علمی - ترویجی) - شماره ۲۳
مجله پژوهش های حقوقی (علمی - ترویجی) - شماره ۲۳
[۱۳۹۲-۱۰-۱۲]
شماره بیست و سوم مجله پژوهش های حقوقی با مدیر مسئولی دکتر وحید اشتیاق و سردبیری دکتر سید قاسم زمانی در نیمسال اول سال ۱۳۹۲ منتشر شد؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
فصلنامه مطالعات بین المللی (علمی - ترویجی) - شماره ۳۹
فصلنامه مطالعات بین المللی (علمی - ترویجی) - شماره ۳۹
[۱۳۹۲-۱۰-۱۱]
شماره سی و نهم فصلنامه مطالعات بین المللی (ISJ) با مدیر مسئولی دکتر مهدی ذاکریان و سردبیری دکتر محمود منشی پوری در پاییز ۱۳۹۲ منتشر شد؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
مجله پژوهش های حقوق خصوصی (علمی - پژوهشی) - شماره ۱
مجله پژوهش های حقوق خصوصی (علمی - پژوهشی) - شماره ۱
[۱۳۹۲-۰۹-۲۷]
شماره اول مجله پژوهش های حقوق خصوصی با مدیر مسئولی دکتر وحید اشتیاق و سردبیری دکتر نجاد علی الماسی در نیمسال اول سال ۱۳۹۲ منتشر شده است؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
مجله پژوهش های حقوقی (علمی - ترویجی) - شماره ۲۲
مجله پژوهش های حقوقی (علمی - ترویجی) - شماره ۲۲
[۱۳۹۲-۰۹-۲۳]
شماره بیست و دوم مجله پژوهش های حقوقی با مدیر مسئولی دکتر وحید اشتیاق و سردبیری دکتر سید قاسم زمانی در نیمسال دوم سال ۱۳۹۱ منتشر شده است؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
فصلنامه مطالعات بین المللی (علمی - ترویجی) - شماره ۳۸
فصلنامه مطالعات بین المللی (علمی - ترویجی) - شماره ۳۸
[۱۳۹۲-۰۷-۰۵]
شماره سی و هشتم فصلنامه مطالعات بین المللی (ISJ) با مدیر مسئولی دکتر مهدی ذاکریان و سردبیری دکتر محمود منشی پوری در تابستان ۱۳۹۲ منتشر شده است؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
فصلنامه سازمان‌ های بین‌ المللی - شماره ۲
فصلنامه سازمان‌ های بین‌ المللی - شماره ۲
[۱۳۹۲-۰۷-۰۳]
شماره دوم فصلنامه سازمان‌های بین‌المللی با مدیر مسئولی دکتر حسن روحانی و سردبیری دکتر نسرین مصفا در تابستان ۱۳۹۲ منتشر شده است. این فصلنامه توسط گروه پژوهشی روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی منتشر می‌شود؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی