مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
لغو نشست «پخش و بررسی فیلم: خط ویژه» [۱۳۹۳-۰۹-۱۹] [مطالب]
نشست «پخش و بررسی فیلم: خط ویژه» [۱۳۹۳-۰۹-۱۸] [مطالب]
جلسه نقد و بررسی و پخش فیلم «هیس! دخترها فریاد نمی زنند» [۱۳۹۲-۱۲-۱۵] [مطالب]
نشست تخصص «بررسی نقش قانونمندی اشخاص و اموال در اقتصاد مقاومتی» [۱۳۹۲-۱۲-۱۱] [مطالب]
همایش «چالش های فلسفه حقوق در ایران امروز» - (۱) [۱۳۹۲-۰۹-۱۸] [مطالب]
نشست «نقد و بررسی قانون جدید دیوان عدالت اداری» [۱۳۹۲-۰۸-۱۳] [مطالب]
نشست «گفتارهایی در فلسفه اخلاق» [۱۳۹۲-۰۱-۲۰] [مطالب]
نمایش و بررسی فیلم «آخرین گام های یک اعدامی» [۱۳۹۲-۰۱-۱۶] [مطالب]
جلسه «بررسی آراء قضایی با موضوع: دفاع مشروع، دفاع نامتناسب» [۱۳۹۱-۱۲-۱۱] [مطالب]
نشست «تحلیل رویه قضایی و آراء مهم در جرائم مالی و بانکی» [۱۳۹۱-۱۲-۰۵] [مطالب]
جلسه بررسی آراء قضایی با موضوع «قتل با اعتقاد به مهدور الدم بودن» [۱۳۹۱-۰۸-۲۴] [مطالب]
قانون چیست؟ نقد پاسخ پوزیتیویست ها [۱۳۹۰-۱۱-۲۹] [مطالب]

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی