مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
دوره جامع «آموزش پیشرفته داوری» _ اردیبهشت ۱۳۹۶ [۱۳۹۶-۰۱-۲۷] [مطالب]
دوره جامع پیشرفته «آموزش داوری» [۱۳۹۵-۰۵-۰۹] [مطالب]
دوره جامع «آموزش داوری ـ مرحله مقدماتی» [۱۳۹۴-۱۰-۲۰] [مطالب]
دوره آموزشی «سازماندهی داوری در دادگاه» [۱۳۹۴-۰۷-۲۵] [مطالب]
گزارش اختتامیه دوره جامع آموزش داوری ۱۳۹۳ [۱۳۹۳-۱۲-۰۲] [مطالب]
دوره جامع آموزش داوری ـ دوره پیشرفته دو [۱۳۹۳-۱۱-۰۷] [مطالب]
دوره جامع آموزش داوری [۱۳۹۳-۰۱-۲۳] [مطالب]
دومین کارگاه نگارش رای داوری [۱۳۹۱-۱۰-۱۲] [مطالب]

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی