مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
فراخوان مقاله برای همایش ملی «ایران و حقوق بین الملل؛ صلح و امنیت منطقه ای» [۱۳۹۴-۱۱-۱۴] [مطالب]
همایش «نقش بازیگران غیردولتی در تهدید علیه صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی» [۱۳۹۳-۰۹-۲۱] [مطالب]

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی