مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
فراخوان مقاله جهت چاپ در «فصلنامه سازمان های بین المللی» [۱۳۹۴-۰۹-۰۴] [مطالب]
نشست تخصصی «دیپلماسی به عنوان سرمایه اجتماعی در سازمان های بین المللی» [۱۳۹۳-۱۱-۱۶] [مطالب]
جلسه «نقد و بررسی کتاب حقوق سازمان های بین المللی» [۱۳۹۳-۰۶-۰۶] [مطالب]
کارگاه آموزشی تخصصی «فهم و تدوین قطعنامه در سازمان های بین المللی و منطقه ای» [۱۳۹۱-۰۹-۲۲] [مطالب]
کارگاه آموزشی تخصصی «فهم و تدوین قطعنامه در سازمان های بین المللی و منطقه ای» [۱۳۹۱-۰۸-۲۷] [مطالب]

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی