مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
دوره آموزشی «متدلوژی آموزش حقوق بین الملل» _ آبان ۱۳۹۶ [۱۳۹۶-۰۸-۰۸] [مطالب]
دوره آموزشی «روش تحقیق» (معمولی و فشرده) [۱۳۹۴-۰۴-۰۸] [مطالب]
کارگاه آموزشی «روش تحقیق با تاکید بر علم حقوق» [۱۳۹۳-۱۲-۱۷] [مطالب]
دوره آموزشی «روش تحقیق» [۱۳۹۳-۰۷-۲۰] [مطالب]
دوره آموزشی «روش تحقیق» [۱۳۹۳-۰۲-۰۹] [مطالب]
تغییر زمان دوره آموزشی روش تحقیق [۱۳۹۲-۰۷-۱۱] [مطالب]
دوره آموزشی روش تحقیق - دوره پاییز [۱۳۹۲-۰۶-۲۸] [مطالب]
دوره آموزشی روش تحقیق [۱۳۹۲-۰۲-۱۷] [مطالب]

پیشنهاد دیداد

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی