مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
نشست «تشکیل دولت وحدت ملّی در افغانستان؛ تحول امر سیاسی در مسیر حاکمیت قانون» [۱۳۹۳-۰۸-۰۲] [مطالب]
نشست تخصصی «قضاوت کردن: به چه حقی» [۱۳۹۲-۱۲-۱۳] [مطالب]
برگزاری نشست دوم از سلسله نشست های خیر عمومی [۱۳۹۲-۰۸-۱۳] [مطالب]
دو روز با دکتر فلسفی [۱۳۹۱-۰۹-۰۱] [مطالب]
سلسله مباحث مطالعات میان رشته ای - آشکار و پنهان حقوق: چالش میان متن و دلالت و معنا [۱۳۹۱-۰۸-۰۹] [مطالب]

پیشنهاد دیداد

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی