مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
ایران و حقوق بین الملل: بایدها و نبایدها در جهان معاصر [۱۳۹۰-۰۹-۲۰] [مطالب]

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی