مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
دوره آموزشی «اقتصاد توسعه پایدار» [۱۳۹۴-۱۲-۰۱] [مطالب]
دوره آموزشی «بایسته های تأمین عدالت استخدامی و سلامت اداری از منظر حقوق انسانی» [۱۳۹۴-۱۱-۲۰] [مطالب]
دوره آموزشی «آشنایی با شوراهای حل اختلاف» [۱۳۹۴-۱۱-۱۷] [مطالب]
دوره جامع «آموزش داوری ـ مرحله مقدماتی» [۱۳۹۴-۱۰-۲۰] [مطالب]
دوره آموزشی «حقوق معاهدات: موضوعات منتخب» [۱۳۹۴-۰۸-۰۴] [مطالب]
دوره آموزشی «سازماندهی داوری در دادگاه» [۱۳۹۴-۰۷-۲۵] [مطالب]
دوره آموزشی «حقوق بشر در مرحله رسیدگی های قضایی از منظر موازین داخلی، هنجارهای بین المللی و اندیشه اسلامی» [۱۳۹۴-۰۷-۲۰] [مطالب]
دوره آموزشی «موافقتنامه داوری» [۱۳۹۴-۰۴-۱۵] [مطالب]
دوره آموزشی «روش تحقیق» (معمولی و فشرده) [۱۳۹۴-۰۴-۰۸] [مطالب]
دوره آموزشی «آشنایی با حقوق سالمندان» [۱۳۹۴-۰۲-۲۳] [مطالب]
دوره آموزشی «مطالعات نظام ملل متحد: آشنایی با موسسات تخصصی و دیگر ترتیبات اقتصادی» [۱۳۹۴-۰۲-۲۱] [مطالب]
دوره آموزشی «جمهوری اسلامی ایران و سازوکارهای جهانی حقوق بشر» [۱۳۹۴-۰۱-۱۷] [مطالب]
دوره آموزشی «مطالعات نظام ملل متحد: آشنایی با موسسات تخصصی و ارکان فرعی در زمینه اجتماعی و فرهنگی» [۱۳۹۳-۱۱-۲۱] [مطالب]
دوره آموزشی «حقوق آب» [۱۳۹۳-۱۰-۱۲] [مطالب]
دوره آموزشی «حقوق بشر و امنیت ملی» [۱۳۹۳-۰۹-۱۰] [مطالب]
دوره آموزشی داوری پیشرفته یک: «اجرا و ابطال آرای داوری داخلی و بین المللی» [۱۳۹۳-۰۸-۲۰] [مطالب]
دوره آموزشی «روش تحقیق» [۱۳۹۳-۰۷-۲۰] [مطالب]
دوره آموزشی «ترجمه متون حقوق بین الملل» [۱۳۹۳-۰۷-۲۰] [مطالب]
دوره آموزشی «فضای سایبری و موازین حقوق بشر» [۱۳۹۳-۰۷-۰۶] [مطالب]
دوره آموزشی «خشونت جنسی در وضعیت مخاصمات و شرایط اضطراری» [۱۳۹۳-۰۶-۱۲] [مطالب]


بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی