مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
فراخوان مقاله برای همایش ملی «بررسی جریان های سلفی – تکفیری؛ پیامدها، روندها و ریشه ها» [۱۳۹۵-۰۴-۱۶] [مطالب]
فراخوان مقاله برای همایش ملی «قرآن و حقوق» [۱۳۹۵-۰۳-۰۳] [مطالب]

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی