مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
دو نشست علمی در دانشگاه اشرفی اصفهانی [۱۳۹۳-۰۸-۲۱] [مطالب]
نشست تخصصی «بررسی قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲» [۱۳۹۲-۰۸-۰۴] [مطالب]

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی