مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
کاندیدای بهترین سایت در گروه حقوقی پنجـــــمین دوره جشنـــــواره وب ایران (۱۳۹۱)
کاندیدای بهترین سایت در گروه حقوقی پنجـــــمین دوره جشنـــــواره وب ایران (۱۳۹۱)
مطالب دیگر افتخارات
بهترین سایت در گروه حقـــــوق و قوانیـــــن در نهمین دوره جشنـــــواره وب ایران (۱۳۹۵)بهترین سایت در گروه حقوقی به انتخاب مردم در پنجمین دوره جشنواره وب ایران (۱۳۹۱)
 

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی