مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
کاندیدای بهترین سایت در گروه حقوقی پنجـــــمین دوره جشنـــــواره وب ایران (۱۳۹۱)
مطالب دیگر افتخارات
بهترین سایت در گروه حقـــــوق و قوانیـــــن در نهمین دوره جشنـــــواره وب ایران (۱۳۹۵)بهترین سایت در گروه حقوقی به انتخاب مردم در پنجمین دوره جشنواره وب ایران (۱۳۹۱)
verification

پیشنهاد دیداد

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی