مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
بهترین سایت در گروه حقـــــوق و قوانیـــــن در نهمین دوره جشنـــــواره وب ایران (۱۳۹۵)
مطالب دیگر افتخارات
کاندیدای بهترین سایت در گروه حقوقی پنجـــــمین دوره جشنـــــواره وب ایران (۱۳۹۱)بهترین سایت در گروه حقوقی به انتخاب مردم در پنجمین دوره جشنواره وب ایران (۱۳۹۱)
verification

پیشنهاد دیداد

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی